Logo kamaraКантората на ЧСИ Илко Бакалов започва дейността си след конкурс за Частни Съдебни Изпълнители с район на действие – Бургаски окръжен  Съд. ЧСИ Илко Бакалов е регистриран в Камарата на Часните Съдебни Изпълнители под № 705.

В кантората се изпълняват дейностите:

 • Принудително изпълнение на съдебни актове по реда на ГПК
 • Изпълнение на допуснати от съда обезпечителни мерки
 • Принудително изпълнение на актове на административните съдилища по реда на АПК
 • Събиране на публични вземания по реда на ДОПК по възлагане на държавен орган или община.
 • Пълно проучване имуществото на длъжник
 • Определяне най-подходящия и ефективен начин за изпълнение по възлагане от взискателя по образуваните изпълнителни дела
 • Пазене на даденото в обезпечение имущество
 • Връчване на съдебни призовки, съобщения и книжа
 • Посредничество за постигане на спогодба
 • Изпълнение по реда на Закона за особените залози
 • Връчване на частни документи
 • Издаване на справки от регистъра на длъжниците за наличието или липсата на заведени изпълнителни дела срещу молителя при всички ЧСИ на територията на страната.