СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА  BURGAS29.COM

Използването на услугите, предлагани в рамките аа платформата „Burgas29.com”, означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. По този начин, Общите условията съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и 2EС Компютърс ЕООД, вписано с Удостоверение № 20080730160603/30.07.2008г. в Агенцията по вписванията (наричана по-долу „2EС Компютърс ЕООД”) със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Индустриална № 2.

Член 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:

 2EС Компютърс ЕООД дружеството 2EС Компютърс ЕООД, вписано с Удостоверение № 080730160603/30.07.2008г. в Агенцията по вписванията

BURGAS29.COM

създадената от 2EС Компютърс ЕООД платформа, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА за публикуване под формата на платени обяви за рекламиране на физически и/или юридически лица, стоки, услуги, както и представяне на предстоящи обществени и/частни събития на територията на град Бургас и областта, на български език, оперирана под домейна http://www.Burgas29.com.

ОБЯВИ

стоки, услуги, права, физически и юридически лица, марки, обществени и/частни събития и изобщо всичко, което може да бъде предмет на реклама съгласно Споразумението с Потребителя и дейтвуващото в РБългария законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛ

физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на Споразумението с Потребителя, и регистрирано правилно в резултат, на което му е създадена страница в Burgas29.com и 2EС Компютърс ЕООД му предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

Процедури за публикуване на обява, съгласно условията на настоящото Споразумение.

СТРАНИЦА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

представляваща сбор от данни рекламиращи представените от потребителя обяви.

РЕГИСТРАЦИЯ

процедурата по създаване на нова Страница

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

настоящото Споразумение с Потребителя на 2EС Компютърс ЕООД

 

 Член 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът се сключва между Потребителя и 2EС Компютърс ЕООД за определен период от време, от момента, в който Потребителят заплати изискуемата такса за използване на услугите на платформата.

Член 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Потребителят може да прекрати Договора по всяко време, като обяви това писмено и изрично на 2EС Компютърс ЕООД. Дружеството се задължава незабавно да изтрие страницата на Потребителя след прекратяване на договора. 2EС Компютърс ЕООД има право да прекрати всеки сключен договор без предизвестие, но не преди изтичане на периодът, за който Потребителят е заплатил такса за използване услугите на Burgas29.com.

Член 4. ПРЕДМЕТ / УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА

В рамките на платформата “Burgas29.com” Потребителите могат да използват следните услуги:

 1. да разглеждат съдържанието на обявите
 2. да предоставят информация за публикуване под формата на обяви за.
 3. да дават мнения и оценки за активните обяви, когато това е разрешено от Burgas29.com
 4. Да изпраща линк към събития и обяви до свои приятели.
 5. Да търсят обяви по ключови думи.

Член 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Платформата Burgas29.com може да бъде използвана от физически лица над 18 годишна възраст, както и от юридически лица и бизнес единици без статут на юридическо лице, които са съгласни с правилата за ползване.

 1. Модераторите / Администраторите могат да променят вида на страницата на Потребителя, както и цялостния изглед и начин на представяне на информацията по своя преценка и/или в интерес на останалите потребители на платформата.
 2. Потребител може да притежава повече от една страница след заплащане на съответните такси.
 3. Когато Потребителят използва платформата Burgas29.com , трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат адресата на изпратено от Потребителя съобщение.

Член 6.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

За да използвате платформата, трябва да имате на разположение инструменти, които Ви позволяват достъп до Интернет, включително програма, която Ви позволява да прегледате съдържанието.

Член 7.    РЕГИСТРАЦИЯ    НА    ПЛАТФОРМАТА

 1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни изпратеният му от модераторите на Burgas29.com  формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес.
 2. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, Потребителят изпраща същите на Burgas29.com  и в тридневен срок от публикуването на изпратените данни заплаща такса за използване на предлаганите от Дружеството услуги, на посочените в формуляра за регистрация банкови сметки на 2EС Компютърс ЕООД. Незаплащането на таксата в срок е основание Burgas29.com да откаже по-нататъшна регистрация и сключване на договор с Потребител.
 3. Като се регистрира в платформата “Burgas29.com”, Потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.

Член 8. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

За да публикува обява на Потребител  Burgas29.com приема, че същия разбира, приема, и спазва следните условия:

 1. Потребителят да притежава продукта, маркара, фирмата, правата върху събитието предназначени за публикуване
 2. Стоки, услуги или маркетингови права, които нарушават приложимите закони или правата на трети лица (особено авторско право и други права на интелектуална собственост) и които могат да се считат за противоречащи на морала, не могат да бъдат публикувани на Burgas29.com.
 3. Burgas29.com не е длъжен да проверява по какъвто и да е начин изпратената му за публикуване информация.
 4. 2EС Компютърс ЕООД не дължи обезщетения и/или връщане на внесени такси за ползване на услугите на платформата.
 1. За да се предложи обява, Потребителят трябва да направи описание на обявата. За целта трябва да попълни предоставен му формуляр за Обява
 2. Във формуляра за обявата, Потребителят може и е желателно да добави снимки, който да илюстрират рекламираната стока, услуга и др.
 3. Потребителят преценява какви контакти желае да публикува в обявата си.
 4. Потребителят преценява какви ключови думи да бъде откриван при осъщуствяване на търсене в страниците на платформата.
 5. Потребителят може да избере допълнителни платени Промо опции за по-добро представяне и рекламиране на Обявата .
 6. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което Дружеството публикува, и по-специално за всякакви грешки или неточности в това описание.
 7. 2EС Компютърс ЕООД си запазва правото да определя какво може да бъде рекламирано през платформата.
 8. След като Потребителят попълни формуляра за публикуване на обявата и заплати таксата за ползване на услугата Обявата му се публикува и изчаква да бъде прегледана и одобрена от Модератор/Админстратор преди да стане активна.

Член 9. ПРАВИЛА ЗА ОБЯВИТЕ

Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и Описание на български.

Обявите в сайта трябва да описват подробно рекламирания продукт или услуга, така че потребителите да могат си създадат представа за него / нея, като могат да черпят допълнителна информация от други източници. Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от модераторите/администраторите без предупреждание и без връщане на вече заплатена такса.

Описанието трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики като качество, произход, марка или производител.

Описанието трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.

Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел /категория/ за предлагания продукт / услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модераторите/администраторите.

Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта, а спрямо нарушителите се предприемат санкциониращи действия. Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин /като се използва различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт / услуга/ без затова да е заплатена съответната такса.

Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата. Частните потребители трябва да използват в обявите си лично направени снимки на предлагания продукт. Позволено е да се използват снимки, свалени от интернет сайтове, но само като допълнение към лично направени снимки.

Член 10. ЗАБРАНЕНИ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 1. Стоки, услуги или права, чиято реклама нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за реклама в Оферта може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на Оферта под формата на обява.
 2. Стоки, услуги с порнографско съдържание, в частност материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение – действителен или симулиран сексуален акт между лица от един или от различни полове, мастурбиране, сексуален садизъм или мазохизъм, показване на половите органи, с участието на лица под 18 годишна възраст или такива, които изглеждат като лица под 18 годишна възраст, свързани с използването на насилие или с участието на животни.
 3. Стоки, услуги със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза
 4. Материали, имащи съдържание, което нарушава доброто име на трети лица;
 5. Музика, филми, софтуер и други стоки, които нарушават авторски права и права на интелектуална собственост;
 6. Опасни химически субстанции в чиста форма, които застрашават живота, здравето или околната среда (например сярна киселина, карбид);
 7. Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;
 8. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.);
 9. Алкохолни напитки;
 10. Забранени медицински продукти;
 11. Човешки и животински органи;
 12. Фалшиви стоки, услуги или права, т.е. Артикули или услуги, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите, както за техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други съществени характеристики на Артикулите и услугите
 13. Софтуер под лиценз “Не е предназначен за продажба”, в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа;
 14. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи;
 15. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание;
 16. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;
 17. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокировки и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;
 18. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уебстраници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им;
 19. Активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят;
 20. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат:
 21. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона;
 22. Оръжия и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на подходящо разрешително или регистрация и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях е ограничена от закона;
 23. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, различно от това, описано в точка 1, съхранени в цифров формат;
 24. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 25. Tестери на парфюми (предназначени за тестване на парфюмните аромати).
 26. Храни, хранителни продукти, хомеопатични и лекарствени средства с изключение на сухи храни, пакетирани, в срок на годност.
 27. Добавяне на обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска Народна Банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да се напише недвусмислено н а коя кредитна институция е представител авторът на обявата и той следва да изпрати копие на документ, легитимиращ го като нейн представител до модераторите / администраторите при поискване.
 28. Секс артикули и медикаменти

Обяви, посочени в чл. 10, ще бъдат премахвани от администратор без предупреждение, като в този случай сумата, изразходвана за промотиране на обявата, няма да бъде възстановявана.

Член 11. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

При използване на платформата “burgas29.com”, се забранява:

Използването по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й. Забранено е най-вече поместването на съдържание или снимки, които нарушават законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица.

Предприемането на   действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна,  премахване  или  затрудняване  на достъпа до данните  на други потребители;

Предприемането на действия в ущърб на 2EС Компютърс ЕООД или други лица, включително нарушаване на права на собственост и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и промишлени модели.

Член 12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Като използват платформата на 2EС Компютърс ЕООД, Потребителите се задължават да:

 1. се съобразяват с посочените разпоредби;
 2. действат честно и почтено спрямо другите потребители на платформата и най-вече предоставянето на точна и неподвеждаща информация, както и спазването на всички условия и задължения;
 3. Да заплаща своевременно такса за използване на услугите на платформата.

Член 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2EС Компютърс ЕООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги по използване на платформата на Потребител, като блокира достъпа му до негови страници в платформата, в случай че:

 1. действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението
 2. действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на 2EС Компютърс ЕООД
 3. С публикувано от Потребителя съдържание или снимки имат негативно влияние върху функционирането или репутацията на платформата
 4. Потребителят не е заплатил в срок или откаже да заплаща таксата за използване услугите на платформата.
 5. 2EС Компютърс ЕООД си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на Общите условия на настоящото Споразумение. 2EС Компютърс ЕООД може да премахне такова съдържание и да блокира страниците на потребител, който по какъвто и да е начин е публикувал подобно съдържание.
 6. 2EС Компютърс ЕООД си запазва правото временно да блокира Потребител или достъпа до платформата и/или нейни услуги в случай че открие, че безопасността на страниците му е подложена на какъвто и да е риск.

В тези случай 2EС Компютърс ЕООД не дължи обезщетения и/или връщане на внесени такси за ползване на услугите на платформата

Член 16. ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2EС Компютърс ЕООД не носи отговорност за действия на потребители на платформата или в случай, че същите не спазват настоящите общи условия.

2EС Компютърс ЕООД  не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

2EС Компютърс ЕООД не носи отговорност за качество, безопасност или законност на стоките или услугите, посочени от потребители, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от потребителите.

2EС Компютърс ЕООД не носи отговорност за временно спиране на интернет достъпа до страници на Потребителя, което се дължи на причини независещи от дружеството – (форсмажорни обстоятелства). В този случай 2EС Компютърс ЕООД не дължи обезщетения и/или връщане на внесени такси за ползване на услугите на платформата.

2EС Компютърс ЕООД не носи  отговорнос за каквито и да е претърпени загуби, пропуснати ползи, допълнителни разноски и/или вреди от всякакъв вид, претърпени вследствие използването и/или публикуването на информация на платформата.

Член 14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Като използва платформата Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от 2EС Компютърс ЕООД за нуждите на правилното функциониране на Договора за електронни услуги.

Личните данни, посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от 2EС Компютърс ЕООД съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.

Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му дали съгласието си за това.

Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата, както и друга информация, включително и рекламна от 2EС Компютърс ЕООД и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

Потребителят се съгласява снимките, публикувани в обяви, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на 2EС Компютърс ЕООД.

Член 15. ОПЛАКВАНИЯ

В случай че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от 2EС Компютърс ЕООД или не бъдат изпълнени съгласно посочените разпоредби, Потребител има право да  подаде оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или писмено. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което използвате в платформата и описание оплакването.

В случай че данните или информацията, посочени в оплакването трябва да бъдат допълнени, 2EС Компютърс ЕООД ще се свърже с Вас преди да разгледа оплакването с искане за допълване на липсващите данни.

2EС Компютърс ЕООД разглежда дадено оплакване в рамките на 14 дни след получаването му в подходяща форма, при уговорката че 2EС Компютърс ЕООД може да откаже да разгледа оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините за такова оплакване.

Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който сте посочили по време на Регистрация.

Член 16. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2EС Компютърс ЕООД може едностранно, без предизвестие да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите. Промяната влиза в сила от датата, посочена от 2EС Компютърс ЕООД.

Вече регистриран потребител не може да откаже да приеме промени в Споразумението.

Отказ за приемане на промените ще означава прекратяване на договора с 2EС Компютърс ЕООД.

Настоящата версия на Общите условия е в сила от 15.04.2013 г.