„ЗЛАТЕВИ КОНСУЛТ“ ООД
Сертифициран оценител на Недвижими Имоти
Сертифициран оценител на Машини и Съоръжения

 

ИЗВЪРШВА УСЛУГИ:

 • Изготвяне на Експертни Пазарни Оценки за всички видове недвижими имоти в регулация на населените места- земя /парцели/, сгради, апартаменти, магазини и др.
 • Оценки при суперфиция – осчетоводяване на отстъпено право на строеж
 • Оценки по чл.16 от ЗУТ при отнемане на част от имота от улична регулация.
 • Оценки за определяне на справедлива пазарна стойност при закупуване на допълнителна площ от общинска земя и заплащане на общината.
 • Оценки за определяне на справедлива пазарна стойност при закупуване на  общинска или държавна земя с Отстъпено Право на Строеж ОПС.
 • Оценки при спорове между роднини и съсобственици за разделяне или наплащане на съсобствени имоти – в случаи на наследства .
 • Оценки при спорове между  съсобственици за разделяне или наплащане на съсобствени имоти – при бракоразводни дела.
 • Оценки при кредитиране от банки.
 • Оценки за НАП, Местни данъци и такси, Общини и всякакви други институции.Извършване на оценки във всички възможни други случаи и за всякакви други цели
 • Изготвяне на експертни оценки на всички видове  машини и съоръжения .
 • Оценки за целите на данъчно облагане.
 • Оценки за начисляване на митнически сборове.
 • Оценки за осъществяване на сделки между свързани лица.
 • Оценки за целите на изпълнителното съдебно производство.
 • Оценки за целите на финасовата отчетност.
 • Оценки на ДМА за целите на счетоводството.
 • Оценки на движими и недвижими активи за определяне на наемна цена.

Бързина на изпълнение – до 2-3 дни.
Гъвкавост и съобразяване със целта на оценката. 100% професионално.
Изгодни цени на услугите.

Сертификати от КНОБ /Камара на Независимите Оценители в България