kamenkanevКантората на Адвокат КЪНЕВ работи в целия спектър на правото – от представителство пред съда и консултации до правно обслужване на юридически лица.

Адвокат КАМЕН КЪНЕВ понастоящем практикува в областта на наказателното, гражданското и търговското право.

Кантората предлага:

  • процесуално представителство;
  • юридически консултации от адвокати: устни и писмени;
  • цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица;
  • изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
  • консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
  • регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
  • подготовка на всякакъв вид документи;
  • правна помощ за придобиване на българско гражданство;
  • защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;
  • арбитраж и др.